چارت های آموزشی

دانشکده کشاورزی

دانشکد مهندسی کشاورزی

 • برنامه چهارساله کارشناسی

  ردیف
  رشته(ورودی 96 به بعد)
  1

  مهندسی مکانیک بیوسیستم

  2

  ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

  3

  علوم و مهندسی خاک

  4

  علوم و مهندسی جنگل 

  5

  گیاه پزشکی

  6

  مهندسی طبیعت

 • برنامه چهارساله کارشناسی

  ردیف
  رشته(96 به بعد)
  1

  علوم و مهندسی آب

  2

  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

  3

  باغبانی 

  4

  علوم دامی