معرفی ریاست

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر علی بهشتی آل آقا
دانشیار
مهندسی علوم خاک