جلسات دفاع

دفاع پایان نامه ارشد

دفاع رساله دکتری

پیش دفاع رساله دکتری

دفاع پیشنهاده( پروپوزال) دکتری

ردیف
دانشجو
رشته
استاد راهنما
عنوان
روز
تاریخ
ساعت
 لینک ورود به جلسه
1

محمدرضا خدایی

اگرواکولوژی -اکولوژی گیاهان زراعی

دکتر محمود خرمی وفا

- سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۴:۰۰
2 بهاره یلوه  علوم دامی تغذیه طیور دکتر مهران ترکی - یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰:۰۰
3 دلارام دارابی  علوم دامی تغذیه طیور دکتر سودابه مرادی  تاثیر عصاره گیاه خوشاریزه بر عملکرد رشد،فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۹:۰۰
4 فریبا کریمی  علوم دامی تغذیه دام دکتر محمد مهدی معینی  بررسی اثر بافرهای افزودنی (بی کربنات سدیم، رومینو بافر و بافر تجاری بهدام رشد) بر عملکرد و فراسنجه های تولید گاز و تخمیر شکمبه در شرایط درون تنی و برون تنی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰
5 مهسا کرمی سیاه بیدی  بیماری‌شناسی گیاهی دکتر روح الله شریفی 

مهار زیستی نماتد ریشه گرهی گوجه‏فرنگی ،Meloidogyne javanica، با استفاده از برخی ریزوباکتری‏ها و ترکیبات القاء کننده مقاومت در شرایط گلخانه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۴:۰۰
6 بشارت بیداری  مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک دکتر علی اشرف امیری نژاد  اثرات چهار نوع نانوذره بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۴:۰۰
7 صبا کیانپور  علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور دکتر صاحب فروتنی فر 

مقایسه استراتژی‌های مختلف برای بهبود پیشرفت ژنتیکی بلند‌مدت در روش انتخاب‌ژنومی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۴:۰۰
8 فرزاد شاهینی 

اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

دکتر سعید جلالی هنرمند  تاثیر دودآب، کیفیت نور و میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه‌زنی چند گونه گیاهی  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۰:۰۰
9 صفورا عباسی  علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور دکتر صاحب فروتنی فر 

پویش ژنومی نشانه های انتخاب در گاو

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۰:۰۰
10

 الناز فتاحی

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

دکتر علی بهشتی آل آقا

غنی سازی میکروبی ورمی کمپوست به منظور بهبود شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۰:۰۰
11 سعید صفری  علوم دامی - تغذیه دام دکتر محمد ابراهیم نوریان سرور  مطالعه جایگزینی کاه برنج با کاه گندم در تغذیه برههای پرواری چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۰
12

 شیوا ملکی

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

دکتر علی بهشتی آل آقا

کمپوست کردن کود مرغی با زئولیت و کاه گندم و اثر کاربرد آن بر برخی از شاخص های زیستی و شیمیایی خاک چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۰
13

 بهاره رضایی

مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

دکتر علی اشرف امیری نژاد

بررسی تاثیر سالیسیلیک‌اسید و بیوچار برکاهش تنش سرب در گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.)

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۰
14 فرهاد بزم توسعه روستایی دکتر علی اصغر میرک زاده  تحلیل سواد مالی کشاورزان در دهستان ماهیدشت چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۹:۰۰
15

 مریم بهرامی شاد

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دکتر پردیس برومندان 

بررسی اثر عمق دفن و مدت زمان دفن بر جوانه زنی، خواب و زوال بذر علف هرز ماستونک Torilis  arvensis(Huds.) در خاک

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۰:۰۰
16

 بنفشه ویسی

مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

دکتر علی بهشتی آل آقا

پالایش زیستی هیدروکربن‌های نفتی با استفاده از ترکیب باکتری و مخمر Candida tropicalis جدا شده از خاک منطقه نفت شهر در استان کرمانشاه

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۷:۰۰
17 محسن پاشایی اگرواکولوژی

دکتر فرزاد مندنی

تاثیر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد کاملینا (Camelina sativa) در سیستم های تولید آبی و دیم

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۰:۰۰
18

سمیرا مرادی

مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی

دکتر پرویز شکاری

 ارزیابی توان شبکه های عصبی مصنوعی در آشکارسازی تغییرپذیری مکانی ویژگی های معمولی خاک

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۴:۰۰
19 سارا مرادی  علوم دامی - تغذیه طیور

دکتر سودابه مرادی

تاثیر عصاره ی پوست انار و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، فراسنجه ی خونی و خصوصیات دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۱:۰۰
20

مجتبی شکربیگی

توسعه روستایی دکتر شهپر گراوندی 

بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی پهباد در بین سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه، با تاکید بر رهیافت های گذشته نگر و آینده نگر

شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۰:۳۰
21 سیده فرزانه حمدی  علوم دامی - تغذیه دام دکتر فردین هژبری  تأثیر عصاره آوندول( Smyrnium cordifolium ) بر عملکرد، خصوصیات آنتی¬اکسیدانی و ایمنی بره¬های پرواری پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۰:۰۰
22

بنفشه رحیمی

علوم و مهندسی آب - منابع آب

دکتر مریم حافظ پرست

 اثرات تغییر اقلیم مدل های CMIP۵ در تعیین سیاست های بهره برداری از مخزن سد با مدلSVR

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۷:۰۰
23 سمیرا محمدی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

دکتر اکرم فاطمی

جزء بندی و سینتیک آزاد سازی پتاسیم خاک تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی در کشت های مختلف سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۶:۰۰
24 میلاد فریدونی 

اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

دکتر سعید جلالی هنرمند

تأثیر نسبت‌های مختلف طیف نور و دود‌آب بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل (Capsicum annum)

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۰
25 مریم سلیمی

 آگرو تکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی

دکتر پردیس برومندان

ارزیابی تاثیر کشت خالص و ترکیبی از گیاهان پوششی ماشک گل خوشه های شبدر ایرانی بر کنترل علف های هرز گوجه فرنگی

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۰
26

شاپور احمدی

اگرواکولوژی

دکتر ایرج نصرتی

ارزیابی فنولوژی رشد گیاه و اکولوژی جوانه زنی ماشک برگ پهنVicia narbonensis)) و ماشک خزری (Vicia hyrcanica)در شهرستان کرمانشاه

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۱:۳۰
27 مهنا فرجی  سازه های آبی دکتر الهام درویشی 

حل معادلات ضربه قوچ با روش طیفی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۰
28

 خانم صدف موالی

علوم و مهندسی آب- منابع آب

دکتر آرش آذری

بهینهسازی چندهدفه فازی برای بهرهبرداری از منابع آب براساس فضای پاسخ سه بعدی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۷:۰۰
29

 جاوید صفری

اگرواکولوژی

دکتر محمود خرمی وفا

ارزیابی شاخص‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی در بوم‌نظام‌های گوجه‌فرنگی منطقه کرمانشاه با رویکرد چرخه زندگی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۰:۰۰
30

شادی جلیلیان

رشته علوم و مهندسی جنگل

دکتر رضا حسین حیدری

ارزیابی محل‌های مناسب اکوتوریسم در جنگل‌های استان‌کرمانشاه با استفاده از GIS و AHP (مطالعه‌موردی: حوزه آبخیز ماهیت)

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۰
31 علی قمری  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمود خرمی وفا

اثر کشت زود هنگام بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی و تنوع گونه‌ای علف‌های هرز آن در شرایط آب و هوایی کرمانشاه دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۶:۰۰
32 معصومه مرادی نژاد علوم و مهندسی آب- سازه های آبی

دکتر رسول قبادیان

بررسی عددی تاثیر افت غیر ماندگار در طراحی بهینه سیستم آبیاری تحت فشار دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۶:۰۰
33 فتاح مرادی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر علیرضا باقری

اثر عوامل مدیریتی و اقلیمی- توپوگرافیکی بر بروز مقاومت علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علفکش تری بنورون متیل (گرانستار) در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۱:۰۰
34 حدیث اسماعیلی ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر لاله صالحی

تبیین استراتژی ها و راهکارهای مدیریت سبز در دانشگاه رازی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۰:۰۰
35 مهتاب مهدوی خوشدل  مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی و ساخت دکتر حسین جوادی کیا  طراحی،ساخت و ارزیابی دستگاه پوست گیر سیر(Allium sativa شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۴:۰۰
36 معصومه حسینی  مهندسی مکانیک بیوسیستم- فنآوری پس از برداشت دکتر اسماعیل میرزایی قلعه 

ارزیابی اثر استفاده از فناوری پلاسمای سرد بر شاخص های کیفی رب گوجه فرنگی

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۰
37 نصرت عزیزی توسعه کشاورزی

دکتر فرحناز رستمی

واکاوی اثرات اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی و موفولوژی روستایی (مورد مطالعه دهستان شیان)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۰:۰۰
38 محسن عزیزی ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر فرحناز رستمی

 ارزیابی تاب آوری نظام بیشه زراعی شهرستان پاوه در برابر تغیرات اقلیمی

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۰:۰۰
39 مژگان طهماسبی توسعه روستایی

دکتر علی اصغر میرک‌زاده

تحلیل زنجیره ارزش تولید کلزا در بخش بیستون و ارائه راهکارهای بهبود آن

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱۰:۳۰
40

نرگس السادات حسینی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر لیلا زارعی

بررسی الگوی متیلاسیون DNA تحت رژیم‏های مختلف رطوبتی در گندم اینکورن توسط تکنیک CRED-RA

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۶:۰۰

41

نوذر کرمی

علوم دامی محمد مهدی معینی

بررسی استفاده از کاه برنج فراوری شده با پساب تقطیری ملاس بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۹:۰۰
42

پرستو سیفی

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتر لیلا زارعی 

ارزیابی زراعی -مولکولی لاین های هاپلوئید مضاعف شده کاملینا(Camelina sativa)

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۶:۰۰

43

فرزاد احمدی 

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر ایرج نصرتی

بررسی اثرات باقی مانده علف‌کش‌های بکار رفته درکشت نخود بر رشد و عملکرد گندم در تناوب زراعی

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۸:۰۰

ردیف دانشجو
رشته
استاد راهنما
 
عنوان
 
روز
تاریخ
 
ساعت
 لینک ورود به جلسه
1 مهتاب نامداران 

دکتر سعید جلالی هنرمند

زراعت.فیزیولوژی گیاهان زراعی تاثیر نسبت‌های مختلف طیف نور و تراکم فوتون‌های فتوسنتزی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی (Artemisia annua) سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۸:۰۰
2

 ناهید آقامحمدی

دکتر فردین هژبری

علوم دامی - تغذیه دام  

پایداری هوازی، خصوصیات شیمیایی و میکروبیولوژیکی سیلاژ ذرت تیمار شده با لاکتوباسیلوس های تجاری و سویه های لاکتوباسیلوس جدا شده از سیلاژ و علوفه ذرت

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰:۰۰
3

 لیلا طاهرآبادی

دکتر فرخ کفیل زاده

علوم دامی - تغذیه دام  

 بررسی رشد و عملکرد تولید بخش هوایی سیب زمینی ترشی (Helianthus tuberosus L.) و استفاده از تلقیح کننده باکتریایی به منظور بهبود میکروبیولوژی تخمیر، پایداری هوازی و قابلیت هضم دیواره سلولی سیلاژ آن در سیستم شبیه ساز شکمبه(RUSITEC)

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۰:۰۰
4 فرشاد فلاح

دکتر دانیال کهریزی

اصلاح نباتات ژنتیک مولکولی

توسعه و ارزیابی لاین‌های هاپلوئید مضاعف کاملینا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۸:۰۰
5 جیران چام چام

دکتر علی اصغر میرک زاده

توسعه  کشاورزی

تبیین و توسعه‌ مدل شبکه‌ ارزش تولید گوشت گوسفند دراستان لرستان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۰:۰۰
6

 یاسین نوروزی

 دکتر مختار قبادی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 تاثیر کود نیتروژن و سیتوکینین (BAP) بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آویشن (Thymus vulgaris L.)

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۱۰:۰۰
7 سارا قبادی دکتر حسین آگهی  ترویج و آموزش کشاورزی واکاوی درک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر رفتار سازگاری آن ها: مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۰:۰۰
8

 معصومه پایدار 

دکتر ناصر معینی نقده  

حشره‌شناسی

زیست شناسی و برخی جنبه های مدیریتی مگس جالیز،)Diptera: Thephritidae Dacus ciliates روی ارقام تجاری و محلی خیار در کرمانشاه

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۱۱:۰۰
9 آرزو جمشیدی 

دکتر حسنعلی واحدی 

حشره‌شناسی

شناسایی آفات مهم درختان پسته و بررسی نکاتی از بیواکولوژی زنجره پسته، Sulamicerus stali Fieber ( Hem.: Cicadellidae: (Idiocerinae، در استان کرمانشاه

شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۰:۰۰

ردیف دانشجو
رشته
استاد راهنما
 
عنوان
 
روز
تاریخ
 
ساعت
 لینک ورود به جلسه
1 نرگس عظیمی 

دکتر امیرحسین علی بیگی

توسعه کشاورزی طراحی الگویی برای توانمندسازی زنان کشاورز روستایی شهرستان کرمانشاه سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱۴:۰۰
2 فارس عبدی  

دکتر امیر حسین علی بیگی

توسعه کشاورزی 

ارزیابی استقرار صنایع کشاورزی استان کرمانشاه از منظر  پدافند 

سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱۰:۰۰
3 فاطمه باوندپوری 

دکتر کیانوش چقامیرزا

اصلاح نباتات - سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱۵:۰۰
4 فاطمه عبدالاحدی

دکتر سید علی میر مویدی

دکتری حشره شناسی - یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۱۴:۰۰
5 سحر داشچی  دکتر کیانوش چقامیرزا  اصلاح نباتات، ژنتیک مولکولی بهینه سازی شرایط انتقال ژن، طراحی و ساخت سازه های بیانی ژن های  WRI۱ و LPAAT مرتبط با افزایش محتوای روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctoris L.) سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۴:۰۰
6 فرشاد فلاح 

دکتر دانیال کهریزی

تولید و ژنتیک گیاهی توسعه و ارزیابی لاینهای هاپلوئید مضاعف کاملینا دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۱:۰۰
7 سارا قبادی دکتر حسین آگهی  ترویج و آموزش کشاورزی واکاوی درک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر رفتار سازگاری آن ها: مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۱۴:۰۰
ردیف دانشجو
رشته
استاد راهنما
 
عنوان
 
روز
تاریخ
 
ساعت
 لینک ورود به جلسه
1

محمدرضا خدایی

دکتر مهران ترکی

علوم دامی تغذیه طیور - دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۸:۳۰
2 سوسن محمدی دکتر مهران ترکی  علوم دامی تغذیه طیور - یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۱:۱۵
3 سحر پور عاطفی  دکتر عبداله نجفی  ژنتیک و به نژادی گیاهی - چهارشنبه ۱۴۰۰/۰7/14
۱۰:۰۰
4

 حدیث نه رنگی

دکتر حسنعلی واحدی

دکتری حشره شناسی فراوانی دشمنان طبیعی و تراکم آفات بر روی درختان پسته، گونه های کشت شده و گونه های وحشی در کرمانشاه یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۰:۰۰
5 مهتاب نامداران

دکتر سعید جلالی هنرمند

زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی تأثیر نسبتهای مختلف طیف نور و تراکم جریان فوتونهای فتوسنتزی (PPFD) بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی Artemisia annua) شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۱:۰۰
6 عبدالحسین احمدی  دکتر کیومرث زرافشانی  توسعه کشاورزی تبیین نظام کشاورزی اقلیم هوشمند در شهرستان کرمانشاه چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۰:۰۰
7 فاطمه جوانبخت  دکتر فرحناز رستمی  توسعه کشاورزی

مدیریت منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان با دیدگاه هیدرولوژی اجتماعی

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۰:۰۰
8 زینب امانی 

دکتر فرزاد مندنی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دفاع از پروپوزال خانم زینب امانی (تطبیق مدل CROPGRO برای شبیه سازی رشد و عملکرد گیاه عدس (Lens culinaris)) سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۱۶:۰۰
9 سمیه شهبازی  دکتر علی اصغر میرک‌زاده  ترویج و آموزش کشاورزی الگوسازی مدیریت تضاد بر اساس اکولوژی اعتماد در بین بهره برداران جنگل و مرتع( مطالعه حوزه آبخیز قلعه شاهین در شهرستان سرپل ذهاب)

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۰:۳۰