تماس با ما

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: ۳۸۳۲۴۸۲۰-۰۸۳

ایمیل: info@razi.ac.ir

 • شماره تماس های مستقیم حوزه ریاست

  ردیف
  واحد

  شماره تماس

  1

  مسئول دفتر ریاست

  ۰۸۳-۳۸۳۲۴۸۲۰

  2

  فاکس دفتر ریاست

  ۰۸۳-۳۸۳۲۱۰۸۳

  3

  دبیرخانه

  ۰۸۳-۳۸۳۳۲۳۰۶

  4

  حسابداری

  ۰۸۳-۳۸۳۳۱۸۳۳

  5

  معاونت ها

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۷۳۳

 • شماره تماس آموزش

  ردیف
  واحد

  شماره تماس

  1

  آموزش دانشکده کشاورزی

  ۰۸۳-۳۸۳۳۰۹۰۹

  2

  آموزش دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

  ۰۸۳-۳۸۳۳۲۳۰۵

 • شماره تماس امور عمومی

  ردیف
  واحد

  شماره تماس

  1

  امور عمومی

  ۰۸۳-۳۸۳۳۱۶۶۱

 • شماره تماس گروه های آموزشی

  ردیف
  واحد

  شماره تماس

  1

  گروه ترویج و آموزش کشاورزی

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۷۳۲

  2

  گروه زراعت و اصلاح نباتات

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۷۳۱

  3

  گروه مهندسی آب

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۷۲۷

  4

  گروه گیاه پزشکی

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۷۳۴

  5

  گروه علوم دامی

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۷۲۸

  6

  گروه علوم و مهندسی خاک

  ۰۸۳-۳۸۳۲۲۰۳۵

  7

  گروه منابع طبیعی

  ۰۸۳-۳۸۳۳۱۷۷۸

  8

  گروه مهندسی مکانیک

  ۰۸۳۱-۳۸۳۳۱۶۶۲

 • شماره تماس واحدهای تابعه

  ردیف
  واحد

  شماره تماس

  1

  فناوری اطلاعات

  -
  2

  کتابخانه

  ۰۸۳-۳۸۳۳۱۹۳۳

  3

  سلف سرویس

  ۰۸۳-۳۸۳۲۴۶۸۰

  4

  مزرعه آموزشی و پژوهشی

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۷۲۹

  5

  موزه تاریخ طبیعی

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۷۳۰

 • شماره تماس خوابگاه ها

  ردیف
  واحد

  شماره تماس

  1

  استادسرای ۲۰ واحدی

  ۰۸۳-۳۸۳۲۴۲۰۰

  2

  استادسرای ۹ واحدی

  ۰۸۳-۳۸۳۲۴۸۲۹

  3

  خوابگاه شهید مطهری (پسران)

  ۰۸۳-۳۸۳۲۳۳۸۰