معاونت پژوهشی

دکتر بهمن فرهادی

استادیار

گروه  آموزشی

تماس

شرح وظایف معاونت

مهندسی آب

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی(ره)- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 تلفن:۸۳۳۴۵۲۰(۸۳)۹۸+

ایمیل: bfarhadi@razi.ac.ir

۱- پیگیری اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مانند: نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکللات آنها، ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب، ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه (فراهم اوردن شرایط لازم جهت ارتباط بین گروههای آموزش با سازمان های مختلف استان)، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی دانشکده، نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی در دانشکده، نضارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود (در صورتی که دانشکده کتابخانه مستقل داشته باشد)، نظارت بر فعالیتهای مرکز اینترنت و IT دانشکده، برسی پرونده پژوهانه، نظارت بر بروز رسانی پرتال اعضای هیأت علمی، گروه و دانشکده.

۲-بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی.

۳-پیگیری اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور اداری و مالی در دانشکده از قبیل : بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده براساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن طبق مقررات و نظارت بر نحوه وصول هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات، بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی، نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکل آنان و ارتباط با ستاد رفاهی دانشگاه، نشارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده.

۴-تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امرو پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

۵-هماهنگی حوزه معاونت دانشجوئی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی برای امور مربوطه از جمله: دفاتر مشاوره، تربیت بدنی، تغذیه، امور نقلیه و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده.

۶-هدایت و نظارت بر انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه.

۷-سایر وظایف محوله از طرف رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.