معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس

دکتر حسین جوادی کیا 

دانشیار

گروه  آموزشی

تماس

شرح وظایف معاونت

مهندسی مکانیک بیوسیستم

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

شماره تماس: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+


پست الکترونیکی: pjavadikia@gmail.com

-     نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی.

۲-     برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه.

۳-     نظارت بر ارزیابی درونی گروه های آموزشی.

۴-     نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس ها.

۵-     ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب.

۶-     تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی.

۷-     بررسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

۸-     سایر وظایف محوله از طرف رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.