معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس

دکتر سعید عباسی 

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی گیاه پزشکی

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

شماره تماس: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+

پست الکترونیکی: 

شرح وظایف معاونت

 

1-     نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی.

2-     برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه.

3-     نظارت بر ارزیابی درونی گروه های آموزشی.

4-     نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس ها.

5-     ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب.

6-     تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی.

7-     بررسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

8-     سایر وظایف محوله از طرف رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.