رشته

فایل

دروس پیش کد 38

گروه معارف

 

برنامه کلاس های مجازی ترم دوم نیمسال 1400-99 دانشکده کشاورزی

 

 
 

رشته

فایل

ترویج و آموزش کشاورزی

گیاهپزشکی

مکانیک بیوسیستم

مهندسی طبیعت

مهندسی خاک

علوم و مهندسی جنگل
 

 

برنامه کلاس های مجازی ترم دوم نیمسال 1400-99 دانشکده علوم و مهندسی

 

 
 

رشته

فایل

علوم و مهندسی آب

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات)

باغبانی (تولید گیاهان دارویی و معطر)

علوم دامی