آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 

ردیف

نام آزمایشگاه

فارسی

انگلیسی

1

فیزیولوژی گیاهان زراعی

Crop Physiology

2

کشت بافت

Tissue culture

3

زراعت

Agronomy

4

مهندسی ژنتیک

Genetic Engineering

5

بیوتکنولوژی 1

Biotechnology I

6

هرباریوم

Herbarium

7

تنش های زیستی

Biotic Stress

8

بانک بذر

Seed Bank

9

هیدروپونیک

Hydroponic

10

آزمایشگاه جانور شناسی و

آزمایشگاه ژنتیک

Animal genetic and zoology

11

آزمایشگاه انتقال جنین

In vitro Fertilization (IVF)

12

آزمایشگاه پشم و پوست

Wool and skin technology

13

آزمایشگاه اصول تبدیل و فناوری طیور

Processing of animal Products

14

آزمایشگاه تغذیه دام ۱

Animal nutrition I

15

آزمایشگاه تغذیه دام ۲

Animal nutrition 2

16

آزمایشگاه جوجه کشی و

آزمایشگاه تجزیه لاشه

Currcass Analysis and egg Incu bation

17

آزمایشگاه تغذیه برون حیوانی

Animal nutrition

18

فارم گاو داری

Farm cows

19

فارم گوسفند داری

Farm Sheeps

20

مرغداری تخم گذار

Farm Layer

21

مرغداری گوشتی

Farm broiler

22

آبیاری

Irrigation

23

هیدروانفورماتیک

Hydro Informatics

24

هیدروپونیک1

Hydroponic1

25

کیفیت آب

Water Quality

26

مکانیک خاک

Soil Mechanics

27

هیدرولیک

Hydraulic

28

شیمی خاک

Soil Chemistry

29

فیزیک خاک

Soil Physics

30

میکرومرفولوی خاک

Soil Micromorphology

31

بیولوژی خاک

Soil Biology

32

آزمایشگاه آفت شناسی

Plant pest science

33

آزمایشگاه بیماری شناسی

Plant pathology

34

آزمایشگاه قارچ شناسی

Mycology Lab.

35

آزمایشگاه حشره شناسی

Entomology Lab.

36

آزمایشگاه باکتری شناسی

Bacteriology Lab.

37

خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاوزی

Physical and Mechanical Properties Crops and Foods

38

آزمایشگاه تحقیقاتی

Reserch Lab.

 

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1

Electrical Lab.

39

آزمایشگاه روش ها و ابزار اندازه گیری و سیستم های کنترل

Methods and Instrumentation Measurment and Control System Lab.

40

آزمایشگاه فیزیک2 (الکتریسیته و مغناطیس)

Physics (II) (Electricity and Magnet Lab.)

41

بیومتری و مهندسی منابع طبیعی

Biometry and engineering of natural resources

42

اکولوژی و بیولوژی منابع طبیعی

Ecology and biology of natural resources

43

آزمایشگاه سنجش از راه دور

Remote Sensing Lab

44

آزمایشگاه عمومی

General Lab