گالری تصاویر

ورودی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

محوطه پردیس

 

گلخانه 

 

مرغداری

 

مزرعه کشاورزی

 

ساختمان آزمایشگاه مرکزی

 

گالری تصاویر

ساختمان مرکزی پردیس

 

 

 

محوطه دانشکده 

 

گلخانه 

 

 محوطه اصلی