سخنرانی و ارایه مقاله کلیدی توسط عضو محترم هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در هشتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران - home

Asset Publisher

Return to Full Page

سخنرانی و ارایه مقاله کلیدی توسط عضو محترم هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در هشتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران

 

سخنرانی و ارایه مقاله کلیدی توسط عضو محترم هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در هشتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران

آقای دکتر ایرج نصرتی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در هشتمین همایش ملی علوم علفهای هرز ایران که در تاریخ 5 تا 7 شهریور ماه سال 1398 در مشهد مقدس برگزار شد سخنرانی کلیدی با عنوان " مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران روی کاربرد گونه های مختلف جنس Vicia  جهت مدیریت علف هرز؛ دستاوردها، چالش ها و افق های پیشرو"  ارایه کردند.