شماره تماس های مستقیم حوزه ریاست

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

مسئول دفتر ریاست

083-38324820

2

فاکس دفتر ریاست

083-38321083

3

دبیرخانه

083-38332306

4

حسابداری

083-38331833

5

معاونت ها

083-38323733

 

شماره تماس امور عمومی

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

امور عمومی

083-38331661

 

شماره تماس واحدهای تابعه

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

فناوری اطلاعات

-

2

کتابخانه

083-38331933

3

سلف سرویس

083-38324680

4

مزرعه آموزشی و پژوهشی

083-38323729

5

موزه تاریخ طبیعی

083-38323730

 

شماره تماس خوابگاه ها

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

استادسرای 20 واحدی

083-38324200

2

استادسرای 9 واحدی

083-38324829

3

خوابگاه شهید مطهری (پسران)

083-38323380

 

آدرس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: ۳۸۳۲۴۸۲۰-۰۸۳

 ایمیل: info[at]razi.ac.ir

شماره تماس آموزش

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

آموزش دانشکده کشاورزی

083-38330909

2

آموزش دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

083-38332305

 

شماره تماس گروه های آموزشی

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

083-38323732

2

گروه زراعت و اصلاح نباتات

083-38323731

3

گروه مهندسی آب

083-38323727

4

گروه گیاه پزشکی

083-38323734

5

گروه علوم دامی

083-38323728

6

گروه علوم و مهندسی خاک

083-38322035

7

گروه منابع طبیعی

083-38331778

8

گروه مهندسی مکانیک

0831-38331662