نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحدهای اداری پردیس

واحدهای اداری پردیس


1- حوزه ریاست
   • مسول دفتر حوزه ریاست
   • حسابداری
   • دبیرخانه و بایگانی
2- حوزه پژوهشی و اجرایی
   • مدیر شبکه و IT
   • مدیر کتابخانه
   • مسول گلخانه
   • مسول بانک بذر
   • مسول هرباریوم
   • مدیر امور اداری و عمومی
   • مدیر پژوهشی
   • آزمایشگاه مرکزی شماره 2
   • تاسیسات
3- حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی
   • روسای اداره آموزش
   • کارشناسان اداره آموزش
4- حوزه فرهنگی دانشجویی
5- مزرعه آموزشی و تحقیقاتی
   • مدیر مزرعه
   • کارشناسان
   • فارم دامپروری