نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی پردیس

 

دکتر سعید عباسی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: مهندسی گیاه پزشکی

 تلفن:38334820(83)98+

ایمیل: sabbasikhs@razi.ac.ir

دکتر سعید عباسی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: مهندسی گیاه پزشکی

 تلفن:38334820(83)98+

ایمیل: sabbasikhs@razi.ac.ir