نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های تحصیلات تکمیلی

فرم های تحصیلات تکمیلی


 

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 فرم پروپوزال

اطلاعیه سمینار دکتری

صورت جلسه آزمون جامع

برنامه چهار ساله دوره دکتری

اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد

کاربرگ تعیین جانشین استاد راهنما

برنامه دو ساله دوره کارشناسی ارشد

درخواست تغییر رشته کارشناسی ارشد

کاربرگ اخذ تایید مقاله مستخرج از رساله

کاربرگ درخواست تغییر عنوان پروپوزال

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

درخواست تأییدیه کمیته اخلاق کار با حیوانات 

درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاعیه ارشد

 درخواست مجوز برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری

درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاعیه دکتری

درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

کاربرگ ارسال پروپوزال مصوب در گروه آموزشی

کاربرگ تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کاربرگ معرفی دانشجویان خارج از گروه آموزشی به مدیر گروه

کاربرگ اعلام دریافت نسخه صحافی شده یا لوح فشرده پایان نامه

کاربرگ درخواست تغییر اعضای کمیته راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 کاربرگ استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی

 کاربرگ درخواست بهره مندی از مشاوره متخصص مرتبط با موضوع پایان نامه