نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

فرم های تبدیل وضعیت و احتساب سنوات


عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

شیوه نامه ارتقاء2

فرم احتساب سنوات (1)

جدول آموزشی11.15 (1)

آیین نامه ترفیعات جدید

خلاصه جدول افقی آموزشی (1)

فرم های نظرخواهی آموزشی (1)

خلاصه جداول عمودی آموزشی (1)

شناسنامه علمی و صورتجلسات (1)

جداول شاخص امتیازدهی آموزشی (1)

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید