نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس گروه های آموزشی

 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

083-38323732

2

گروه زراعت و اصلاح نباتات

083-38323731

3

گروه مهندسی آب

083-38323727

4

گروه گیاه پزشکی

083-38323734

5

گروه علوم دامی

083-38323728

6

گروه علوم و مهندسی خاک

083-38322035

7

گروه منابع طبیعی

083-38331778

8

گروه مهندسی مکانیک

0831-38331662