نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روسای پیشین

روسای پیشین


        1.     دکتر قاسمپور 

2.     دکتر سوری

3.     دکتر مولاناپور

4.     دکتر آگهی 

5.     دکتر سوری

6.     دکتر معینی

7.     دکتر پاپ زن

8.     دکتر کرمی

9.     دکتر جلالی هنرمند

10.   دکتر هژبری

11.    از تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ رسماّ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با ریاست جناب آقای دکتر قاضی شروع به فعالیت نمود.