نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی

     • روسای اداره آموزش
          سرکار خانم بهاری (دانشکده کشاورزی)
          سرکار خانم افشاری (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

     • کارشناسان اداره آموزش 
          آقای جهانشاه سلیمانی
          سرکار خانم آقابابایی
          سرکار خانم سعادت نیا