نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن های حوزه ریاست

تلفن های حوزه ریاست


 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

مسئول دفتر ریاست

083-38324820

2

فاکس دفتر ریاست

083-38321083

3

دبیرخانه

083-38332306

4

حسابداری

083-38331833

5

معاونت ها

083-38323733