نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن آموزش

تلفن آموزش


 

ردیف

واحد

شماره تماس

1

آموزش دانشکده کشاورزی

083-38330909

2

آموزش دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

083-38332305