نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعداد دانشجویان پردیس

تعداد دانشجویان پردیس


 

جمع کل دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری

958

362

174

131

جمع کل

1625