تاریخ تحویل فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکترای ورودی 94 و قبل از آن - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ تحویل فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکترای ورودی 94 و قبل از آن

 

 

دانشجویان دکترای ورودی 94 و قبل از آن بایستی فرم گزارش پیشرفت تحصیلی نیمسال دوم 3952 را حداکثر تا روز شنبه 15 مهر ماه 1396 به معاون دانشکده تحویل نمایند. این فرم در بخش فرم ها و آیین نامه های پرتال پردیس کشاورزی و منابع طبیعی موجود می باشد. و دانشجویان گرامی می توانند فرم را دریافت و نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نمیاند.