برگزاری جلسه مشترک با سازمان فنی و حرفه ای استان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک با سازمان فنی و حرفه ای استان

 

بنا به گزارش معاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، جناب آقای دکتر زبرجدی، جلسه ای در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مشترک با فنی و حرفه ای استان در محل پردیس کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تأکید بر همکاری فی مابین، زمینه های مختلف این همکاری بررسی و مقرر گردید برنامه های اجرایی مدنظر پردیس تا ابتدای ترم جاری تهیه و به سازمان ارسال گردد.