نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری و عمومی

امور اداری و عمومی

     مدیر امور اداری و عمومی
          مهندس علی امیرخانی

     • مسول دفتر حوزه ریاست
          آقای فخرالدین چراغی

     • دبیرخانه و بایگانی
          سرکار خانم آمنه مرادپور 
         
سرکار خانم مریم امیری
          آقای نعمت خدایاری

امور مالی و حسابداری
     رییس حسابداری:
          آقای سهراب منوچهری
          سرکار خانم افسانه قنبری

حوزه پژوهش و اجرایی
     • مدیر کتابخانه  
          دکتر پرویز بشیری
          آقای فرخ نمکی
          سرکار خانم خلیلی
          سرکار خانم ولی پور
          سرکار خانم هندسی
 
     • شبکه و IT  
         مهندس مسعود خدایاری

     • مسول گلخانه
          دکتر صحبت بهرامی نژاد

     • مسول بانک بذر
         دکتر صحبت بهرامی نژاد

     • مسول هرباریوم
         دکتر علی معصومی

     • مدیر پژوهشی
          سرکار خانم میترا اسمعیلی
 

حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی
     • روسای اداره آموزش
          سرکار خانم بهاری (دانشکده کشاورزی)
          سرکار خانم افشاری (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

     • کارشناسان اداره آموزش 
          آقای اسماعیل فرجی
          سرکار خانم آقابابایی
          سرکار خانم سعادت نیا
          سرکار خانم کاظمی

     • تاسیسات
         مهندس مصلحی