نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری و عمومی

     • مدیر امور اداری و عمومی

          مهندس علی امیرخانی


     • مسول دفتر حوزه ریاست
          آقای فخرالدین چراغی

     • دبیرخانه و بایگانی
          سرکار خانم آمنه مرادپور 
          سرکار خانم مریم امیری
          آقای نعمت خدایاری


امور مالی و حسابداری

    
رییس حسابداری:
          آقای سهراب منوچهری
          سرکار خانم افسانه قنبریحوزه پژوهش و اجرایی

     • مدیر کتابخانه  
          دکتر پرویز بشیری
          آقای فرخ نمکی
          سرکار خانم خلیلی
          سرکار خانم ولی پور
          سرکار خانم هندسی
 

     • شبکه و IT  
         مهندس مسعود خدایاری


     • مسول گلخانه
          دکتر صحبت بهرامی نژاد


     • مسول بانک بذر
         دکتر صحبت بهرامی نژاد


     • مسول هرباریوم
         دکترعلی معصومی


     • مدیر پژوهشی
          سرکار خانم میترا اسمعیلی

حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی

     • روسای اداره آموزش
          سرکار خانم بهاری (دانشکده کشاورزی)
          سرکار خانم افشاری (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

     • کارشناسان اداره آموزش 
          آقای اسماعیل فرجی
          سرکار خانم آقابابایی
          سرکار خانم سعادت نیا
          سرکار خانم کاظمی

تاسیسات