نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین نامه آموزشی کلیه مقاطع

آئین نامه آموزشی کلیه مقاطع


 

ردیف

عنوان

فایل

۱

کارشناسی - وردیهای ۹۰ و ماقبل

۲

کارشناسی - ورودیهای ۹۱ و ۹۲

۳

کارشناسی - ورودیهای ۹۳ و ما بعد

۴

ارشد - وردیهای ۹۳ و ماقبل

۵

ارشد - ورودیهای ۹۴ و ما بعد

۶

دکتری - ورودیهای ۹۴ و ماقبل

۷

دکتری - ورودیهای ۹۵ و ما بعد