سرفصل های دکتری

 

رشته 

دانلود بر اساس نوع فایل

 زراعت

 علوم دامی

 توسعه کشاورزی

 علوم و مهندسی آب

 اگرو تکنولوژی 

 حشره شناسی کشاورزی

 ژنتیک و به نژادی گیاهی 

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

 

سرفصل های کارشناسی ارشد

 

رشته

دانلود بر اساس نوع فایل

 زراعت

 علوم دامی

 اگروتکنولوژی

 اگرواکولوژی

 حشره شناسی گیاهی

 مکانیک بیوسیستم

 مدیریت منابع خاک

 علوم و مهندسی آب

 علوم و مهندسی جنگل

 بیماری شناسی گیاهی

 بیو تکتولوژی کشاورزی

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

 پرورش و مدیریت تولید طیور
 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 

سرفصل های کارشناسی

 

رشته

دانلود بر اساس نوع فایل

 علوم دامی

 گیاه پزشکی

 مهندسی طبیعت

 علوم و مهندسی خاک

 علوم و مهندسی جنگل

 علوم و مهندسی باغبانی

 علوم و مهندسی آب

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار