برنامه چهارساله کارشناسی

 

رشته

ورودی 96 به بعد

مهندسی مکانیک بیوسیستم

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

علوم و مهندسی خاک

علوم و مهندسی جنگل 

مهندسی طبیعت

گیاه پزشکی

 

 

 

برنامه دو ساله کارشناسی ارشد

 

 

برنامه درسی دکتری