برنامه چهارساله کارشناسی

 

 

رشته

ورودی های 96 به بعد

علوم و مهندسی آب

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

باغبانی 

علوم دامی

 
 

برنامه دو ساله کارشناسی ارشد

برنامه درسی دکتری