برنامه کلاس مجازی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400 تحصیلات تکمیلی

 

 
 

رشته

فایل

ترویج و آموزش کشاورزی

گیاهپزشکی

مکانیک بیوسیستم

منابع طبیعی

مهندسی خاک

علوم و مهندسی آب
تولید و ژنتیک گیاهی
علوم دامی