برنامه هفتگی و امتحانات دکتری دانشکده کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

فایل برنامه

حشره شناسی کشاورزی ورودی 96  

 

آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست ورودی 96

 

ترویج ورودی -91-92-94

 

 

برنامه هفتگی و امتحانات دکتری دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

ورودی 95

ورودی 96

ژنتیک و به نژادی گیاهی

 

 

اکولوژی گیاهان زراعی

 

 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

 

تغذیه نشخوارکنندگان

 

 

تغذیه دام

   

تغذیه طیور

   

سازه های آبی

   

آبیاری و زهکشی