برنامه هفتگی و امتحانات تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی نیمسال اول 98-97

 

رشته

فایل برنامه

علوم و مهندسی خاک (کلیه گرایش ها)

علوم و مهندسی جنگل (کلیه گرایش ها)

گیاه پزشکی (کلیه گرایش ها)

مهندسی مکانیک بیوسیستم (کلیه گرایش ها)

 ترویج و آموزش کشاورزی (کلیه گرایش ها)

 

برنامه هفتگی و امتحانات تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی نیمسال اول 98-97

 

رشته

فایل برنامه

 مهندسی آب

 زراعت و اصلاح نباتات 

 علوم دامی