برنامه هفتگی و امتحانات کارشناسی دانشکده کشاورزی نیمسال اول 99-98

 

رشته

کلیه ورودی ها

مهندسی مکانیک بیوسیستم

ترویج و آموزش کشاورزی

علوم و مهندسی خاک

علوم و مهندسی جنگل (جنگلداری)

مهندسی آبادانی طبیعت

(مرتع و آبخیزداری)

گیاه پزشکی

 

برنامه هفتگی و امتحانات کارشناسی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی نیمسال اول 99-98

 

رشته

کلیه ورودی ها

علوم و مهندسی آب

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات)

باغبانی (تولید گیاهان دارویی و معطر)

علوم دامی