امور اداری و عمومی

 

مهندس علی امیرخانی

(مدیر امورعمومی پردیس)

 آقای حمید مرادی 

(مدیر امورعمومی دانشکده کشاورزی)


 خانم دکتر آنیتا یاقوتی پور

(مدیر امورعمومی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 روسای اداره آموزش

 

خانم سمانه بهاری (دانشکده کشاورزی)

 

خانم عاقله افشاری (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

   
 کارشناسان اداره آموزش 

خانم فاطمه آقابابایی

 خانم فاطمه سعادت نیا

 

    آقای نعمت خدایاری

گروه مهندسی آب

 

آقای دکتر حسین میرزایی

(کارشناس گروه)

گروه ترویج

 

خانم دکتر خدیجه مرادی

(کارشناس گروه)

گروه علوم دام

 

آقای دکتر صوفی دارابی

(کارشناس گروه، مسئول آزمایشگاه پشم و پوست)

آقای دکتر شهاب پاینده

(کارشناس گروه، مسئول آزمایشگاه ژنتیک)

 

گروه مهندسی مکانیک

 

آقای مهندس یوسف خزایی

(کارشناس گروه)

آقای مهندس مجید سلطانی

(کارشناس گروه)

 

امور مالی و حسابداری

 

آقای مهندس سهراب منوچهری

(رئیس حسابداری)

 خانم کبری هندسی

(کارشناس حسابداری)

 

دبیرخانه و بایگانی

 

خانم نیک رهی

(مسئول دبیرخانه)

واحد شبکه و IT

 

آقای مسعود مرادی بیله هویی

(مسئول سایت کامپیوتر)

مهندس میثم سلطانی 

(کارشناس فناوری اطلاعات)

 

کارپردازی

 

آقای نعمت رحیمی کیا

(کارپرداز)

 

آقای کامران حسین زاده

(مسئول فروش)

 

آقای دکتر فیروز شیروانی 

(کارشناس )

مسئول انبار

 

آقای محمدرضا عزیزیان

(انباردار)

آقای مهندس مجید سلطانی

(امین اموال)

 

گروه علوم ومهندسی خاک

 

خانم مهندس نسرین کاظمی

(کارشناس گروه)

گروه منابع طبیعی

 

آقای مهندس مرتضی صدر

(کارشناس گروه)

گروه گیاهپزشکی

 

خانم مهندس شیوا قنبری

(کارشناس گروه، مسئول آزمایشگاه بیماری شناسی)

خانم مهندس طیبه اکبری

(مسئول آزمایشگاه حشره شناسی)

 

دفتر حوزه ریاست

 

آقای فخرالدین چراغی

(مسئول دفتر ریاست پردیس)

آقای چنگیز کمری 

(خدمات حوزه ریاست)

 

پژوهشی

 

خانم میترا اسمعیلی 

 (مدیر پژوهشی)

آقای مهندس مسعود خدایاری

 (کارشناس پژوهشی)

خانم مهندس مریم امیری

 (کارشناس پژوهشی)

خانم دکتر فهیمه فلاح

(مسئول آزمایشگاه عمومی)

 

مدیر کتابخانه

 

آقای فرخ نمکی

• مسئول گلخانه

• مسئول بانک بذر

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

آقای مهندس نریمان رشیدی

(کارشناس گروه)

خانم مهندس نشمینه فتحی

(مسئول آزمایشگاه هرباریوم)

خانم دکتر آنیتا یاقوتی پور

(کارشناس گروه)

خانم مهندس مژگان ملصقی

(مسئول آزمایشگاه کشت بافت)

 

آقای بهروز امیری

(مسئول آزمایشگاه زراعت)

سلف سرویس

 

آقای اسحاق کاظمی

(مسئول سلف سرویس زیتون پردیس کشاورزی)