رئیس امور اداری و عمومی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

دبیرخانه و بایگانی

      

     سرکار خانم آمنه مرداپور

       سرکار خانم مریم امیری

       آقای نعمت خدایاری

 

حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی

     • روسای اداره آموزش
          سرکار خانم بهاری (دانشکده کشاورزی)
          سرکار خانم افشاری (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

     • کارشناسان اداره آموزش 
          آقای جهانشاه سلیمانی
          سرکار خانم آقابابایی
          سرکار خانم سعادت نیا

• مسئول گلخانه

          دکتر صحبت بهرامی نژاد

 

• مسئول بانک بذر

         دکتر صحبت بهرامی نژاد

• مسئول هرباریوم

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

مسئول دفتر حوزه ریاست

        آقای فخرالدین چراغی


      

 

امور مالی و حسابداری

     رئیس حسابداری:
          آقای سهراب منوچهری
         
 سرکار خانم هندسی

 

 

• مدیر پژوهشی

       سرکار خانم میترا اسمعیلی

       سرکار خانم فرخ لقا ولی پور

 

مسئول انبار

آقای محمدرضا عزیزیان

 

حوزه پژوهش و اجرایی

     • مدیر کتابخانه  
         آقای فرخ نمکی
 

• واحد شبکه و IT

      

         مهندس مسعود خدایاری

         مهندس میثم سلطانی 

سلف سرویس

   آقای کاظمی

• تاسیسات