فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

JCR 2015

scopus 2016

بلک لیست آذر 95

گزارش استنادی نشریات

title_list SCOPUS 2015

نشریات معتبر وزارت بهداشت_2017-06-21

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار خرداد 96

 

کاربرگ های تسویه حساب پژوهانه

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

فرم تسویه حساب پژوهانه

تسویه حساب پژوهانه (اقلام مصرفی)

تسویه حساب پژوهانه(مقاله و طرح پژوهشی)

شرح هزینه های انجام شده از محل اعتبار پژوهانه

صورتجلسه انجام هزینه های پرسنلی از محل اعتبار پژوهانه

 

فایل های پژوهشی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

شیوه نامه GRANT

ابلاغیه اعتبار پژوهانه

راهنما ی گزارش GRANT

راهنمای_کم_کردن_حجم_فایل

راهنمای سامانه پژوهشی گلستان

فرم تسویه حساب پژوهانه پردیس

بروزرسانی صفحه شخصی اساتید

کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر 1395

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی

نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان

 

فرم های تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

شیوه نامه ارتقاء2

فرم احتساب سنوات (1)

جدول آموزشی11.15 (1)

آیین نامه ترفیعات جدید

خلاصه جدول افقی آموزشی (1)

فرم های نظرخواهی آموزشی (1)

خلاصه جداول عمودی آموزشی (1)

شناسنامه علمی و صورتجلسات (1)

جداول شاخص امتیازدهی آموزشی (1)

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید

 

فرصت مطالعاتی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

گزارش نامه آیین نامه ارتقا

شیوه نامه فرصت مطالعاتی

گزارش نامه فرصت مطالعاتی

جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی