رئیس امور اداری و عمومی

 

 جناب آقای مهندس علی امیرخانی

 

دبیرخانه و بایگانی

      

     سرکار خانم آمنه مرداپور

       سرکار خانم مریم امیری

       آقای نعمت خدایاری

 

• واحد شبکه و IT

         مهندس مسعود خدایاری

 

• مسئول گلخانه

          دکتر صحبت بهرامی نژاد

 

• مسئول بانک بذر

         دکتر صحبت بهرامی نژاد

• مسئول هرباریوم

         دکتر علی معصومی

 

حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی

     • روسای اداره آموزش
          سرکار خانم بهاری (دانشکده کشاورزی)
          سرکار خانم افشاری (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی)

     • کارشناسان اداره آموزش 
          آقای اسماعیل فرجی
          سرکار خانم آقابابایی
          سرکار خانم سعادت نیا

• تاسیسات

مسئول دفتر حوزه ریاست

        آقای فخرالدین چراغی


      

 

امور مالی و حسابداری

     رئیس حسابداری:
          آقای سهراب منوچهری
          سرکار خانم افسانه قنبری

 

حوزه پژوهش و اجرایی

     • مدیر کتابخانه  
          دکتر پرویز بشیری
    آقای فرخ نمکی
    سرکار خانم ولی پور
    سرکار خانم هندسی

• مدیر پژوهشی

          سرکار خانم میترا اسمعیلی

 

امین اموال

آقای محمد محمودی

مسئول انبار

آقای محمدرضا عزیزیان