نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاسی و امتحانی دانشکده کشاورزی 961

 

رشته

ورودی 93

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

   

 

ترویج و آموزش کشاورزی

 

   

 

علوم و مهندسی خاک

 

   

 

علوم و مهندسی جنگل (جنگلداری)

 

   

 

مهندسی آبادانی طبیعت

(مرتع و آبخیزداری)

 

   

 

گیاه پزشکی