نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کارشناسی ارشد 96 نیمسال اول

 

رشته

فایل برنامه

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک ورودی 96

 

مدیریت منابع خاک ورودی 96

 

علوم خاک ورودی 95

 

علوم و مهندسی جنگل ورودی 96   

 

حشره شناسی ورودی 96   

 

حشره شناسی کشاورزی ورودی 96  

بیماری شناسی گیاهی ورودی 96   

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش طراحی و ساخت)ورودی 96

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش طراحی و ساخت)ورودی 95

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش فناوری پس از برداشت)ورودی 96

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش فناوری پس از برداشت)ورودی 95

 

ترویج و آموزش کشاورزی پایدارگرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی ورودی 96

 

ترویج و آموزش کشاورزی پایدارگرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی ورودی 96

 

رشته ترویج و آموزش کشاورزی ورودی 95 و 94