نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ارشد علوم و مهندسی کشاورزی 96

 

رشته

ورودی 95

ورودی 96

ژنتیک و به­ نژادی گیاهی

اصلاح نباتات

زراعت

بیوتکنولوژی کشاورزی

اگرواکولوژی

تغذیه نشخوارکنندگان

فیزیولوژی دام و طیور

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

تغذیه طیور

پرورش و مدیریت طیور

آبیاری و زهکشی

سازه آبی

منابع آب