برنامه هفتگی و امتحانات دکتری دانشکده کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

فایل برنامه

حشره شناسی کشاورزی ورودی 96  

آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست ورودی 96

ترویج ورودی -91-92-94

 

برنامه هفتگی و امتحانات دکتری دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

ورودی 95

ورودی 96

ژنتیک و به نژادی گیاهی

اکولوژی گیاهان زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

تغذیه نشخوارکنندگان

تغذیه دام

تغذیه طیور

سازه های آبی

آبیاری و زهکشی