برنامه هفتگی و امتحانات کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی نیمسال اول 97-96

 

رشته

فایل برنامه

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک ورودی 96

 

مدیریت منابع خاک ورودی 96

 

علوم خاک ورودی 95

 

علوم و مهندسی جنگل ورودی 96   

 

حشره شناسی ورودی 96   

 

حشره شناسی کشاورزی ورودی 96  

بیماری شناسی گیاهی ورودی 96   

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش طراحی و ساخت)ورودی 96

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش طراحی و ساخت)ورودی 95

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش فناوری پس از برداشت)ورودی 96

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم (گرایش فناوری پس از برداشت)ورودی 95

 

ترویج و آموزش کشاورزی پایدارگرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی ورودی 96

 

ترویج و آموزش کشاورزی پایدارگرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی ورودی 96

 

رشته ترویج و آموزش کشاورزی ورودی 95 و 94

 

 

برنامه هفتگی و امتحانات کارشناسی ارشد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی نیمسال اول 97-96

 

رشته

ورودی 95

ورودی 96

ژنتیک و به­ نژادی گیاهی

 

 

اصلاح نباتات

   

زراعت

 

 

بیوتکنولوژی کشاورزی

 

 

اگرواکولوژی

 

 

تغذیه نشخوارکنندگان

 

 

فیزیولوژی دام و طیور

 

 

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

 

 

تغذیه طیور

 

 

پرورش و مدیریت طیور

 

 

آبیاری و زهکشی

 

 

سازه آبی

 

 

منابع آب