اطلاعیه

 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی میرساند

شماره گروه های دانشکده کشاورزی در تمامی کد درس های مشترکی که با 38 آغاز می گردد،

از 70 به بعد می باشد.

 

برنامه کلاسی و امتحانات کارشناسی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

ورودی 93

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

علوم و مهندسی آب

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات)

باغبانی (تولید گیاهان دارویی و معطر)

علوم دامی

علوم دامی (گرایش طیور)

 

برنامه کلاسی و امتحانات کارشناسی دانشکده کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

ورودی 93

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

مهندسی مکانیک بیوسیستم

ترویج و آموزش کشاورزی

علوم و مهندسی خاک

علوم و مهندسی جنگل (جنگلداری)

مهندسی آبادانی طبیعت

(مرتع و آبخیزداری)

گیاه پزشکی